четвъртък, 19 юли 2018 г.

КЗК спря сделките за ЧЕЗ и Нова телевизия


Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.
Решението ѝ бе публикувано на сайта на КЗК.

Едновременно с това комисията публикува и решение, че спира сделката за Нова телевизия.

Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия върху дейността на „Нова Броудкастинг Груп” АД, и индиректно върху нейните дъщерни дружества „Нет Инфо“ АД и „Агенция Ева“ ООД, съобщават оттам.

"Инерком България" е малка пазарджишка фирма с три малки соларни мощности, собственост на Гинка Върбакова. ЧЕЗ е най-голямото електроразпределително предприятие у нас, което доставя ток на територията на 10 области в страната от Западна и Централна България, включително и столицата София.

Сагата с продажбата на ЧЕЗ започна през февруари, когато агенция "Ройтерс" съобщи, че Надзорният съвет на чешката енерго компания ЧЕЗ е дал предварително одобрение за продажбата на българските активи на компанията.

И до днес не е ясно откъде семейната компания със скромните активи (на стойност 90 000 лв. за 2016 г., когато дружеството е отчело загуба от 11 хил. лв.) би получила стотиците милиони евро, необходими за придобиването на активите.
Ето как Комисията за защита на конкуренцията мотивира отказа си "Инерком" на Гинка Върбакова да придобие ЧЕЗ:

Комисията е установила, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи.

Сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, пишат от КЗК.

На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените ѝ лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно, ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар.

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група, се казва в становището на Комисията.

С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Република България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар